Rozgrzewka D – odpowiedzi, komentarze

Rozgrzewka D czyli karty przygwożdżone

  1. W ma podrzędną kartę przygwożdżoną 3. Zagrano karo i W zagrał 5.

Sędzia orzeka?

  1. nie ma wykroczenia, podrzędna karta przygwożdżona nie wymaga zagrania,
  2. __________________________________

Przepis  _____________________________

 

Odpowiedź: Zgodnie z P50C…Jeżeli obrońca ma podrzędną kartę przygwożdżoną, to nie wolno mu zagrać innej blotki w tym samym kolorze, dopóki nie zagra karty przygwożdżonej, ale może zagrać zamiast niej honor…”.

A jeśli zagra, to: P52B1a „…rozgrywający może zaakceptować takie wyjście lub zagranie…”

Jeśli nie zaakceptuje, to P52B2 „…obrońca musi zastąpić swoje nieprzepisowe zagranie lub wyjście zagraniem karty przygwożdżonej. Każda karta obrońcy zagrana podczas popełnienia tej nieprawidłowości staje się normalną kartą przygwożdżoną…” czyli 3 musi być zagrana, a 5 zostaje normalną kartą przygwożdżoną.

 

Komentarz: Prawo powiązane z kartą przygwożdżoną jest kompletne i sędziemu nie pozostaje nic innego, jak wykuć stosowne przepisy na pamięć i stosować literalnie do ich brzmienia.

 

  1. Rozgrywający gra D, ale lewy obrońca dokłada dwie karty 10 i 3. Sędzia!

a) rozgrywający wybiera kartę, która ma być zagrana, a niezagrana zostaje kartą przygwożdżoną,

b) obrońca wybiera kartę, która ma być zagrana, a niezagrana zostaje kartą przygwożdżoną,

c) obrońca wybiera kartę, która ma być zagrana, a niezagrana zostaje dołączona do ręki.

 

Odpowiedź: b) P58B2. „…Jeżeli widoczna jest więcej niż jedna karta, to wykraczający wskazuje tę, którą deklaruje jako kartę zagraną. Gdy wykraczający jest obrońcą, każda inna odsłonięta karta staje się kartą przygwożdżoną…”

 

Komentarz: Sędzia popełni błąd, jeśli poda tylko suchy przepis, gdyż będzie to informacja niepełna. Sędzia przedstawiając zawodnikowi opcje do wyboru musi przedstawić i opisać wszystkie implikacje wynikające z wyboru danej opcji. W omawianym przypadku sędzia informuje zawodnika proszę wybrać dowolną kartę z przedwcześnie zagranych, przy czym jeśli do zagrania zostanie wybrana 10, wówczas 3 będzie podrzędną kartą przygwożdżoną, przy wyborze odwrotnym, to 10 zostanie normalną kartą przygwożdżoną.

 

  1. E ma kartę przygwożdżoną 10. Rozgrywający S zakazuje wistu w kiery, więc 10 zostaje przyłączona do ręki. W gra A, po czym gra 5, w dziadku leży samotna 3:

a) E, nie czekając na rozgrywającego, zagrywa rzeczoną 10,

b) dziadek, nie czekając na rozgrywającego gra 3, a E gra 10

Co sędzia powinien orzec w obu przypadkach?

Przepisy _____________________________

 

Odpowiedź wraz z komentarzem

 

  1. Narobiło się!!! Czy sędzia poinformował zawodników, co oznacza zakaz wyjścia w wybrany kolor? P50D2a…zakaz obowiązuje dopóki ten obrońca utrzymuje się przy wyjściu…”. Jeśli tego nie uczynił, to powinien, oprócz przeproszenia za nieudolność, pozwolić podnieść obie karty i dokończyć rozdanie, a w przypadku potrzeby orzeczenia rezultatu rozjemczego (np. z powodu nielegalnych informacji wynikających z kart wycofanych) traktując obie strony jako niewykraczające. Załóżmy jednak, że, jak praktyka uczy, to zawodnik usłyszał tylko o zakazie, po czym pomknął w kiery, nie wsłuchując się w dalsze ględzenia sędziego. Zakaz wyjścia w kiery nadal obowiązuje, ale rozgrywający może
  • zaakceptować teraz wist 5 – P52B1a „…Jeżeli obrońca dokonuje wyjścia lub zagrania innej karty, gdy przepis zobowiązywał go do zagrania karty przygwożdżonej, rozgrywający może zaakceptować takie wyjście lub zagranie…
  • jeśli wist ©5 nie zostanie zaakceptowany to P52B2 „…Jeżeli rozgrywający nie zaakceptował takiego wyjścia lub zagrania, obrońca musi zastąpić swoje nieprzepisowe zagranie lub wyjście zagraniem karty przygwożdżonej. Każda karta obrońcy zagrana podczas popełnienia tej nieprawidłowości staje się normalną kartą przygwożdżoną…

Czyli, że musi wyjść tą 5 czy nie? Oczywiście, że nie, gdyż P50D1b…Obowiązek dodania do koloru oraz ograniczenia wyboru wyjścia lub dołożenia mają pierwszeństwo przed wymogiem zagrania normalnej karty przygwożdżonej, ale karta przygwożdżona musi pozostać nadal odsłonięta na stole i zostać zagrana przy następnej przepisowej sposobności…

Czy coś się zmieni, jeśli dziadek zagrał kartę? P57C2…Przedwczesne zagranie obrońcy przed zagraniem partnera nie podlega sprostowaniu, jeśli dziadek z własnej woli przedwcześnie zadysponował kartę przed swoim RHO lub nielegalnie zasugerował jej zagranie…” Wprawdzie partner kartę zagrał, ale nieprzepisowo, więc ten przepis stosuje się właśnie do naszego przypadku. E może podjąć 10 bez dodatkowych sprostowań.

 

Plik do wydruku RD1-3_O-K

Dodaj komentarz